Management Board

 

 
Name     Designation    
         Shri Prabhat Kumar Rai             Trustee   
Shri Uma Shankar Rai Founder
Shri Vinay Mishra Principal